អត្ថបទថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់:

ដាក់អក្សរសិប្បនិម្មិត នៅលើរូបភាពនៃ Blog Post
Pinned
ដាក់ព្រិលធ្លាក់សម្រាប់លម្អរប្លក់របស់អ្នក
របៀបដាក់ផ្ទាំងរូបភាព ផុសឡើងនៅលើប្លក់
តម្លើង Ajax Infinity Load More សម្រាប់បង្ហាញអត្ថបទបន្ថែម
របៀប Redirect ពីប្លក់មួយទៅកាន់ ប្លក់មួយទៀត

*