ស៊ីនតាក់ហាយឡាយកូដ - Syntax Code Highlighter

   ស៊ីនតាក់ហាយឡាយកូដ គឺជា ប្រអប់សម្រាប់ដាក់បញ្ចូលកូដចូល ទៅក្នុងនោះ ដែលម្ចាស់ប្លក់ ទាំង​ អស់គួរតែ​ ប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ជួយសម្រួលក្នុងការដាក់បង្ហាញកូដ និងជាពិសេសវាក៏អាច ជួយ លម្អរប្លក់របស់អ្នកឲមើល ទៅស្អាតផងដែរ។

   លក្ខណៈពិសេសជាងនេះទៀត អ្នកគ្រាន់តែចុចពីរដងទៅក្នុងប្រអប់កូដ​ នោះវានឹងធ្វើការ Select កូដទាំងអស់ ដែលមាននៅក្នុងនោះ រួចធ្វើការ Copy Codes​ យកទៅប្រើ ជាការស្រេច។

១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ ]]></b:skin>
/* Syntax
=============================================== */
kbd{position:relative;color:#FFF;background-color:#424242;padding:3px 6px}pre{padding:33px 0 0;margin:.5em auto;white-space:pre;word-wrap:break-word;background-color:#424242;position:relative;width:100%;-moz-tab-size:2;-o-tab-size:2;tab-size:2;word-break:normal;-webkit-hyphens:none;-moz-hyphens:none;-ms-hyphens:none;hyphens:none;border-radius:0px;}code::-moz-scrollbar,code::-webkit-scrollbar,pre code::-moz-scrollbar,pre code::-webkit-scrollbar,pre::-moz-scrollbar,pre::-webkit-scrollbar{display:none}pre::before{color:#FFF!important;font-size:14px;font-weight:bold;font-family:'Roboto Condensed',Arial,serif;content:attr(title);position:absolute;padding:9px 10px;left:0;right:0;top:0;padding-left:20px;display:block}pre code{overflow : hidden !important;letter-spacing:1px;display:block;font-family:'Roboto Condensed',Arial,serif;background-color:#424242;border:none;color:rgba(255,255,255,0.85);padding:20px 20px 20px;font-size:12px;white-space:pre;overflow:auto}pre[data-codetype=codeall]:before{background-color:#FBBC05}pre[data-codetype=codeother]:before{background-color:#546E7A}pre[data-codetype=codecss]:before{background-color:#FF4081}pre[data-codetype=codehtml]:before{background-color:#3F51B5}pre[data-codetype=codejava]:before{background-color:#AC51BC}pre[data-codetype=codejquery]:before{background-color:#00BCD4}pre[data-codetype=codephp]:before{background-color:#45B5AF}pre[data-codetype=codexml]:before{background-color:#89BF49}pre[data-codetype=codejavascript]:before{background-color:#34A853}
pre::after{content:'Double Click to Selection';padding:2px 5px;width:auto;height:auto;font-family:'Roboto Condensed', Arial, serif;position:absolute;right:8px;top:8px;color:#FFFFFF;background-color:none;transition:all 0.3s ease-in-out}
pre:hover::after{opacity:0;top:-8px;visibility:visible}
៤-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//Syntax Highlighter
for(var pres=document.getElementsByTagName("pre"),i=0;i<pres.length;i++)pres[i].addEventListener("dblclick",function(){var a=getSelection(),b=document.createRange();b.selectNodeContents(this);a.removeAllRanges();a.addRange(b)},!1);
//]]>
</script>
៥-ចុចពាក្យ Save Theme
៦-ដើម្បីប្រើប្រាស់ ស៊ីនតាក់ហាយឡាយកូដ សូមប្រើទៅតាមកូដនីមួយៗ
<pre data-codetype="codecss" title="CSS"><code>...Your CSS Code Here...</code></pre>
<pre data-codetype="codehtml" title="HTML"><code>...Your HTML Code Here...</code></pre>
<pre data-codetype="codejavascript" title="JAVASCRIPT"><code>...Your JAVASCRIPT Code Here...</code></pre>
<pre data-codetype="codejquery" title="JQUERY"><code>...Your JQUERY Code Here...</code></pre>
<pre data-codetype="codexml" title="XML"><code>...Your XML Code Here...</code></pre>
<pre data-codetype="codephp" title="PHP"><code>...Your PHP Code Here...</code></pre>
<pre data-codetype="codeall" title="ALL"><code>...Your ALL Code Here...</code></pre>
<pre data-codetype="codeother" title="OTHER"><code>...Your OTHER Code Here...</code></pre>
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*