របៀបដាក់ Ajax Load More ប៊ូតុងសម្រាប់បង្ហាញអត្ថបទបន្ថែម

    Ajax Load More គឺជាប៊ូតុងមួយប្រើសម្រាប់បង្ហាញអត្ថបទបន្ថែម​ទៀត រាល់ពេលដែលអ្នកចុច ទៅលើប៊ូតុង នោះវានឹងបង្ហាញចំនួនប្រកាសអត្ថបទដែលមាននៅលើទំព័រដើមបន្ថែមទៀត ដោយអ្នកមិនចាំបាច់កំណត់ចំនួន Posts នោះឡើយ។ ខុសពី  Page Navigation Number (លេខទំព័រ) ដែលអ្នកត្រូវតែកំណត់ចំនួន Posts ឲត្រូវទៅនឹងអត្ថបទដែល មាននៅលើ Homepage។
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកមាន Codes លេខទំព័រ (Page Navigation Number) ដែលកំពុងប្រើនៅលើ ស្បែក​ប្លក់តម្រូវឲលុបចោលជាមុនសិន។

១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងក្រោម <head>
បញ្ជាក់៖ ប្រសិនបើអ្នកមានកូដរបស់ Font Awesome Icon រួចហើយសូមរំលងចំណុចនេះ។
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/css/all.css" integrity="sha384-DNOHZ68U8hZfKXOrtjWvjxusGo9WQnrNx2sqG0tfsghAvtVlRW3tvkXWZh58N9jp" crossorigin="anonymous"/>
៤-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ ]]></b:skin>
/* Ajax Load More
----------------------------------------------- */
.load-more{text-align:center;margin:10px 0px;}
.load-more a{font-size:15px;font-weight:600;text-align:center;cursor:pointer;overflow:hidden;margin:0px;display:inline-block;padding:5px 20px;-webkit-transition:.3s;border-radius:1px;border:2px solid;color:#7B1FA2;}
.load-more a:hover{background:#7B1FA2;border:2px solid #fff;color:#fff}
.load-more a:focus{background:#7B1FA2;border:2px solid #7B1FA2;color:#fff}
៥-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var rithisethOptionx = {
 LoadingIMG: "https://lh5.googleusercontent.com/proxy/4bAJKgSJXhE1aVMmkJmOSE2GQuwAmXO58yABt59-J5wvyCx6Z4FyO-QfMOhJv1ledDFLN7PFrFejuAdq5rGy9bR5v4ZxRMItug=s0-d",
 AjaxTLM: '<i class="fab fa-gg"></i> LOAD MORE <i class="fab fa-gg"></i>',
};
// Ajax LM
var LoadingGif=rithisethOptionx.LoadingIMG;
var AjaxText=rithisethOptionx.AjaxTLM;
!function(a) { function b() { h||(h=!0,d?(f.find("a").hide(),f.find("img").show(),a.ajax(d, { dataType:"html" } ).done(function(b) { var b=a("<div></div>").append(b.replace(k,"")),c=b.find("a.blog-pager-older-link"); c?d=c.attr("href"):(d="",f.hide()),b=b.find(g).children(),a(g).append(b),f.find("img").hide(),f.find("a").show(),h=!1 } )):f.hide()) } function c() { var a=Math.max(i.height(),j.height(),document.documentElement.clientHeight),c=i.scrollTop()+i.height(); 0>a-c&&b() } var d="",f=null,g="div.blog-posts",h=!1,i=a(window),j=a(document),k=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi; a(document).ready(function() { if(d=a("a.blog-pager-older-link").attr("href")) { var g=a('<a href="javascript:void(0)">'+AjaxText+'</a>'); g.click(b),i.scroll(c),f=a('<div class="load-more"></div>'); var e=$('<img src="'+LoadingGif+'" style="display: none; ">'); f.append(g),f.append(e),f.insertBefore(a("#blog-pager")),a("#blog-pager").hide() } } ) } (jQuery)
//]]>
</script>
៦-ចុចពាក្យ Save Theme។
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*