របៀប លាក់រូបភាពនៃប្រកាសអត្ថបទ

   ជម្រាបសួរបាទ! ថ្ងៃនេះមានគន្លឹះតូចមួយចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់ គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការលុប រូបភាពនៅក្នុង ប្រកាសអត្ថបទ (Blog Post) ។ ប្រសិនបើវា ជាតម្រូវការចាំបាច់ សម្រាប់អ្នក តោះ!ទៅរៀនតម្លើងជាមួយខ្ញុំនៅ ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ ]]></b:skin>
.separator{display:none}
+ សម្រាប់ភាសា Javascript លុបរូបភាពដំបូងអ្នកអាចប្រើនៅកូដខាងក្រោម
-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>
<b:if cond='data:view.isPost'> 
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function() {
    $(".separator:first").remove();
    $(".post-body > img:first").remove();
});
//]]>
</script>
</b:if>
៤-ចុចពាក្យ Save Theme។
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*