របៀបដាក់ Sitemap សម្រាប់បង្ហាញអត្ថបទចូលក្នុងទំព័រប្លក់

   ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្នេហា ជួបគ្នាម្តងទៀតហើយនៅ ថេរវេលានេះ ខ្ញុំមានអត្ថបទ មួយចង់បង្ហាញ ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា អំពីរបៀបដាក់ Sitemap ចូលទៅក្នុងទំព័រដែលមាននៅក្នុង ប្លក់របស់អ្នក។ ការដាក់នៅ Sitemap នេះដែរវាអាចជួយឲអ្នកដែលចូលទស្សនាប្លក់របស់អ្នក ពួក គេអាចស្វែងរកអត្ថបទបានយ៉ាងឆាប់ រហ័សនិងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរក្នុងការស្វែងរក ឡើយ។
១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Pages បន្ទាប់មកយក New Page ដើម្បីបង្កើតទំព័រថ្មី
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ចូលទៅក្នុង Page ដែលអ្នកបានបង្កើត​ រួចចុចពាក្យ Publish
ចំណាំ៖ ផ្លាស់ប្តូរ https://rithiseth.blogspot.com (ហាយឡាយពណ៌ក្រហមនៅក្នុងកូដខាងក្រោម) ទៅជាតំណប្លក់របស់អ្នក។
<link crossorigin='anonymous' href='https://use.fontawesome.com/releases/v5.1.0/css/all.css' integrity='sha384-lKuwvrZot6UHsBSfcMvOkWwlCMgc0TaWr+30HWe3a4ltaBwTZhyTEggF5tJv8tbt' rel='stylesheet'/>
<style scoped="" type="text/css">
#recentpostnav{border:1px solid #585858;width:100%;margin:0 auto}
#recentpostsae{margin:0;padding:1px}
#recentpostsae .recentpostel{width:45.5%;background:#fff;display:inline-block;margin:0 20px 10px 0;padding:15px;overflow:hidden;border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);box-shadow: 0px 0px 3px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);}
#recentpostsae .recentpostel:nth-child(even){margin:0 0 10px 0}
#recentpostsae .recentpostel img{background:#ecf0f1;padding:0;float:left;margin:0;margin-right:13px;width:72px}
#recentpostsae .recentpostel h6,.recentpostel h6 a{text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:400;margin:0;color:#000}
#recentpostsae .recentpostel p{font-size:12px;text-align:left;color:#555;line-height:normal;margin:5px 0}
#recentpostload{letter-spacing:-10px;text-align:center;background:transparent url(https://2.bp.blogspot.com/-GeeSB564W-o/Wum3zpg8qNI/AAAAAAAAGmM/aRoomVJFtSQfUoAJrRjD6h1wTSU8J8DUQCLcBGAs/s1600/ellipsis-preloader.gif) no-repeat 50% 50%;height:470px}
#recentpostnavfeed{display:table;padding:0px;text-align:left;margin:15px auto}
#recentpostnavfeed a{color:#141414;font-size:12px;font-weight:400;display:block;padding:5px 10px}
#recentpostnavfeed span{padding:0;cursor:pointer;transition:all .3s}
#recentpostnavfeed .next,#recentpostnavfeed .previous{position:relative;overflow:hidden;display:inline-block;background:#fff;color:#222;padding:10px 16px;font-size:1rem;box-shadow: 0px 0px 3px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);}
#recentpostnavfeed .next{float:right;margin:0 0 0 10px}
#recentpostnavfeed .previous{float:left;margin:0 10px 0 0}
#recentpostnavfeed .home{text-align:center;display:table;background:#fff;color:#222;font-size:1rem;float:none;padding:10px 16px;margin:auto;box-shadow: 0px 0px 3px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);}
#recentpostnavfeed span.noactived{color:#ccc}
#recentpostnavfeed i{font-family:"Font Awesome 5 Free";font-style:normal}
@media screen and (max-width:993px){
#recentpostsae .recentpostel{width:100%;margin:0 0 10px 0}}
</style>

<div id="recentpostsae"></div><div id="recentpostnavfeed"></div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var numfeed = 14;
var startfeed = 0;
var urlblog = "https://rithiseth.blogspot.com";
var charac = 0;
var urlprevious, urlnext;
function rithisethtesxf(e,t){for(var n=e.split("<"),r=0;r<n.length;r++)-1!=n[r].indexOf(">")&&(n[r]=n[r].substring(n[r].indexOf(">")+1,n[r].length));return n=n.join(""),n=n.substring(0,t-1)}function showrecentpostsae(e){var t,n,r,a,i,s="";urlprevious="",urlnext="";for(var l=0;l<e.feed.link.length;l++)"previous"==e.feed.link[l].rel&&(urlprevious=e.feed.link[l].href),"next"==e.feed.link[l].rel&&(urlnext=e.feed.link[l].href);for(var d=0;d<numfeed&&d!=e.feed.entry.length;d++){t=e.feed.entry[d],n=t.title.$t;for(var l=0;l<t.link.length;l++)if("alternate"==t.link[l].rel){r=t.link[l].href;break}i="content"in t?t.content.$t:"summary"in t?t.summary.$t:"",a="media$thumbnail"in t?t.media$thumbnail.url:"https://3.bp.blogspot.com/-BHuXHny1kOk/VXrkSyxKCjI/AAAAAAAACas/pZLJAEUDtds/s1600/no-image.png",s+="<div class='recentpostel'>",s+="<a href='"+r+"'><img src='"+a+"' /></a>",s+="<h6><a href='"+r+"'>"+n+"</a></h6>",s+="<p>"+rithisethtesxf(i,charac)+"</p>",s+="</div>"}document.getElementById("recentpostsae").innerHTML=s,s="",s+=urlprevious?"<a href='javascript:navigasifeed(-1);' class='previous'><i class='fas fa-arrow-left'></i></a>":"<span class='noactived previous'><i class='fas fa-arrow-left'></i></span>",s+=urlnext?"<a href='javascript:navigasifeed(1);' class='next'><i class='fas fa-arrow-right'></i></a>":"<span class='noactived next'><i class='fas fa-arrow-right'></i></span>",s+="<a href='javascript:navigasifeed(0);' class='home'><i class='fas fa-home'></i></a>",document.getElementById("recentpostnavfeed").innerHTML=s}function navigasifeed(e){var t,n;-1==e?(t=urlprevious.indexOf("?"),n=urlprevious.substring(t)):1==e?(t=urlnext.indexOf("?"),n=urlnext.substring(t)):n="?start-index=1&max-results="+numfeed+"&orderby=published&alt=json-in-script",n+="&callback=showrecentpostsae",incluirscript(n)}function incluirscript(e){1==startfeed&&removerscript(),document.getElementById("recentpostsae").innerHTML="<div id='recentpostload'></div>",document.getElementById("recentpostnavfeed").innerHTML="";var t=urlblog+"/feeds/posts/default"+e,n=document.createElement("script");n.setAttribute("type","text/javascript"),n.setAttribute("src",t),n.setAttribute("id","sethxlabel"),document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n),startfeed=1}function removerscript(){var e=document.getElementById("sethxlabel"),t=e.parentNode;t.removeChild(e)}onload=function(){navigasifeed(0)};
//]]>
</script>
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*