ធ្វើឲប្រអប់បញ្ចេញមតិអាច Comments ជារូបភាព វីដេអូកូដ និងតំណភ្ជាប់

   ប្រព័ន្ធបញ្ចេញមតិរបស់ប្លក់ហ្គ័រ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិបានតែ អក្សរឃ្លានៃប្រយោគតែ ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ អ្នកចង់បញ្ចេញមតិជារូបភាព វីដេអូ កូដ ឬតំណភ្ជាប់ផ្សេងៗ តម្រូវឲអ្នកបន្ថែម កូដពីខាងក្រៅមកបន្ថែមចូលទៅ ក្នុងស្បែកប្លក់ ទើបអាចបញ្ចេញមតិបាន។ មិនជាអ្វីនៅក្នុងអត្ថ បទមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីគន្លឹះដើម្បីឲប្លក់ របស់អ្នកអាចបញ្ចេញមតិជារូបភាពនិងវីដេអូ បាន។ តោះ! ទៅអនុវត្តជាមួយខ្ញុំនៅខាងក្រោម៖

១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ស្វែងរកកូដ <b:includable id='threaded_comments' var='post'> រួចចម្លងកូដខាងក្រោម ដាក់ចូល (មើលរូបខាងក្រោម)
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function smartComment() {
  a = document.getElementById("comment-holder");
  b = a.innerHTML;
  b = b.replace(/\[pre\]/gi, "<pre>");
  b = b.replace(/\[\/pre\]/gi, "</pre>");
  b = b.replace(/\[img\].*?'.*?\[\/img\]/gi, "");
  b = b.replace(/\[\/img\]/gi, "'/>");
  b = b.replace(/\[youtube\].*?'.*?\[\/youtube\]/gi, "");
  b = b.replace(/\[youtube\]https:\/\/youtu.be/gi, "<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed");
  b = b.replace(/\[youtube\]https:\/\/www.youtube.com\/watch\?v=/gi, "<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/");
  b = b.replace(/&amp;feature=/gi, "?rel=0' '");
  b = b.replace(/\[\/youtube\]/gi, "?rel=0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  a.innerHTML = b
}
smartComment();
$("#comment-holder img").each(function() {
  $(this).attr('data-src', $(this).attr("src"));
});
//]]>
</script>
៤-ចុចពាក្យ Save Theme។
ចំណាំ៖ ដើម្បីធ្វើការបញ្ចេញមតិសូមអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ខនីមួយៗ៖
[pre]<a href="http://example.com">Click on this Link</a>[/pre]
[img]Image Link[/img]
[youtube]Youtube Video Link[/youtube]
[pre]Codes[/pre]
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*