របៀបកាត់ផ្តាច់ឈ្មោះចំណងជើង នៅលើទំព័រដើម

   តើអ្នកចង់បង្ហាញឈ្មោះនៃចំណងជើងដែលមាននៅក្នុងប្លក់របស់អ្នកឲ មើលទៅមានលក្ខណៈខ្លី នៅលើទំព័រដើម (HomePage) ដែរឫទេ?​ មិនជាអ្វីប្រសិនបើវាជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកអាចរៀន អនុវត្តជាមួយខ្ញុំ។

១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function() {
  $(".post h2 a").each(function(i) {
    var text = $(this).text();
    // console.log(text + ": " + text.length);
    var maxLength = 60 ; // maximum number of characters to extract
    if (text.length > 60) {
      var trimmedString = text.substr(0, maxLength);
      trimmedString = trimmedString.substr(0, Math.min(trimmedString.length, trimmedString.lastIndexOf(" ")));
      $(this).text(trimmedString + ' ...');
    }
  });
});
//]]>
</script>
បញ្ជាក់៖ .post h2 a ជាឈ្មោះ Class,
60 ជាចំនួនតួអក្សរដែលត្រូវកាត់ផ្តាច់ (លើសពី៦០តួអក្សរនោះចំណងជើងនឹងចេញ ... ពីខាងមុខ។
៤-ចុចពាក្យ Save Theme។
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*