របៀបដាក់ផ្ទាំងរូបភាព ផុសឡើង និងបិទទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

   ជួបគ្នាដូចសព្វមួយដង ថ្ងៃនេះមានគន្លឹះបន្តិចបន្តួចដើម្បីបង្ហាញ ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែង តែចូលមក ទស្សនានៅកូនប្លក់មួយនេះ។ ក្នុងគន្លឹះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់ផ្ទាំងរូបភាព ផុសឡើងនៅលើប្លក់ដើម្បី ផ្សាយជាលក្ខណៈ Promotion ឬក៏ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ រួចហើយវានឹងរលត់បាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯង តាមការកំណត់វិនាទីរបស់អ្នក។
១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </head>
<style type='text/css'>
#fancybox-loading{position:fixed;top:50%;left:50%;width:40px;height:40px;margin-top:-20px;margin-left:-20px;cursor:pointer;overflow:hidden;z-index:1104;display:none}
#fancybox-loading div{position:absolute;top:0;left:0;width:40px;height:480px;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png')}
#fancybox-overlay{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;z-index:1100;display:none}
#fancybox-tmp{padding:0;margin:0;border:0;overflow:auto;display:none}
#fancybox-wrap{position:absolute;top:0;left:0;padding:20px;z-index:1101;outline:none;display:none}
#fancybox-outer{position:relative;width:100%;height:100%;background:#fff}
#fancybox-content{width:0;height:0;padding:0;outline:none;position:relative;overflow:hidden;z-index:1102;border:0 solid #fff}
#fancybox-hide-sel-frame{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:transparent;z-index:1101}
#fancybox-close{position:absolute;top:-15px;right:-15px;width:30px;height:30px;background:transparent url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png') -40px 0;cursor:pointer;z-index:1103;display:none}
#fancybox-error{color:#444;font:normal 12px/20px Arial;padding:14px;margin:0}
#fancybox-img{width:100%;height:100%;padding:0;margin:0;border:none;outline:none;line-height:0;vertical-align:top}
#fancybox-frame{width:100%;height:100%;border:none;display:block}
#fancybox-left,#fancybox-right{position:absolute;bottom:0;height:100%;width:35%;cursor:pointer;outline:none;background:transparent url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/blank.gif');z-index:1102;display:none}
#fancybox-left{left:0}
#fancybox-right{right:0}
#fancybox-left-ico,#fancybox-right-ico{position:absolute;top:50%;left:-9999px;width:30px;height:30px;margin-top:-15px;cursor:pointer;z-index:1102;display:block}
#fancybox-left-ico{background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png');background-position:-40px -30px}
#fancybox-right-ico{background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png');background-position:-40px -60px}
#fancybox-left:hover,#fancybox-right:hover{visibility:visible;/* IE6 */}
#fancybox-left:hover span{left:20px}
#fancybox-right:hover span{left:auto;right:20px}
.fancybox-bg{position:absolute;padding:0;margin:0;border:0;width:20px;height:20px;z-index:1001}
#fancybox-bg-n{top:-20px;left:0;width:100%;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox-x.png')}
#fancybox-bg-ne{top:-20px;right:-20px;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png');background-position:-40px -162px}
#fancybox-bg-e{top:0;right:-20px;height:100%;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox-y.png');background-position:-20px 0}
#fancybox-bg-se{bottom:-20px;right:-20px;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png');background-position:-40px -182px}
#fancybox-bg-s{bottom:-20px;left:0;width:100%;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox-x.png');background-position:0 -20px}
#fancybox-bg-sw{bottom:-20px;left:-20px;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png');background-position:-40px -142px}
#fancybox-bg-w{top:0;left:-20px;height:100%;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox-y.png')}
#fancybox-bg-nw{top:-20px;left:-20px;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png');background-position:-40px -122px}
#fancybox-title{font-family:Helvetica;font-size:12px;z-index:1102}
.fancybox-title-inside{padding-bottom:10px;text-align:center;color:#333;background:#fff;position:relative}
.fancybox-title-outside{padding-top:10px;color:#fff}
.fancybox-title-over{position:absolute;bottom:0;left:0;color:#FFF;text-align:left}
#fancybox-title-over{padding:10px;background-image:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_title_over.png');display:block}
.fancybox-title-float{position:absolute;left:0;bottom:-20px;height:32px}
#fancybox-title-float-wrap{border:none;border-collapse:collapse;width:auto}
#fancybox-title-float-wrap td{border:none;white-space:nowrap}
#fancybox-title-float-left{padding:0 0 0 15px;background:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png') -40px -90px no-repeat}
#fancybox-title-float-main{color:#FFF;line-height:29px;font-weight:bold;padding:0 0 3px 0;background:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox-x.png') 0 -40px}
#fancybox-title-float-right{padding:0 0 0 15px;background:url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancybox.png') -55px -90px no-repeat}
/* IE6 */
.fancybox-ie6 #fancybox-close{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_close.png',sizingMethod='scale')}
.fancybox-ie6 #fancybox-left-ico{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_nav_left.png',sizingMethod='scale')}
.fancybox-ie6 #fancybox-right-ico{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_nav_right.png',sizingMethod='scale')}
.fancybox-ie6 #fancybox-title-over{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='fancybox/https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_title_over.png',sizingMethod='scale');zoom:1}
.fancybox-ie6 #fancybox-title-float-left{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_title_left.png',sizingMethod='scale')}
.fancybox-ie6 #fancybox-title-float-main{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_title_main.png',sizingMethod='scale')}
.fancybox-ie6 #fancybox-title-float-right{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_title_right.png',sizingMethod='scale')}
.fancybox-ie6 #fancybox-bg-w,.fancybox-ie6 #fancybox-bg-e,.fancybox-ie6 #fancybox-left,.fancybox-ie6 #fancybox-right,#fancybox-hide-sel-frame{height:expression(this.parentNode.clientHeight + "px")}
#fancybox-loading.fancybox-ie6{position:absolute;margin-top:0;top:expression( (-20 + (document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight/2:document.body.clientHeight/2 ) + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop )) + 'px')}
#fancybox-loading.fancybox-ie6 div{background:transparent;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_loading.png',sizingMethod='scale')}
/* IE6,IE7,IE8 */
.fancybox-ie .fancybox-bg{background:transparent!important}
.fancybox-ie #fancybox-bg-n { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_n.png', sizingMethod='scale'); }
.fancybox-ie #fancybox-bg-ne { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_ne.png', sizingMethod='scale'); }
.fancybox-ie #fancybox-bg-e { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_e.png', sizingMethod='scale'); }
.fancybox-ie #fancybox-bg-se { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_se.png', sizingMethod='scale'); }
.fancybox-ie #fancybox-bg-s { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_s.png', sizingMethod='scale'); }
.fancybox-ie #fancybox-bg-sw { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_sw.png', sizingMethod='scale'); }
.fancybox-ie #fancybox-bg-w { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_w.png', sizingMethod='scale'); }
.fancybox-ie #fancybox-bg-nw { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/1.3.4/fancy_shadow_nw.png', sizingMethod='scale'); }
</style>
៤-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>
ចំណាំ៖ ប្តូរ #URL-Image (តំណភ្ជាប់រូបភាព) និង #URL-Link (តំណភ្ជាប់ពេលចុចទៅលើរូប)
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function ($popup) {
  // open with delay
  setTimeout(function () {
    $popup.fancybox({
      href: '#URL-Image',
      onComplete: function () {
        $popup("#fancybox-img").wrap($popup("<a />", {
          href: "#URL-Link",
          target: "_blank"
        }));
        // close with delay
        setTimeout(function () {
          $popup.fancybox.close();
        }, 3000); // setTimeout close
      }
    });
  }, 200); // setTimeout open
}); // ready
</script>
៥-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

//]]>
</script>
៦-ចុចពាក្យ Save Theme។
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

 1. បងចង់អោយយូរជាងនេះបន្តិចកែកន្លែងណា?

  ReplyDelete
  Replies
  1. បងអាចកែនៅក្នុងកូដចំណុចទី៤៖
   ផ្ទាំងរូបភាពរលត់ៈ 3000 ស្មើនឹង ៣វិនាទី (លេខកាន់តែច្រើនកាន់តែយូរ)
   ផ្ទាំងរូបភាពបង្ហាញៈ 200 ស្មើនឹង ០.២វិនាទី (លេខកាន់តែច្រើនកាន់តែយូរ)

   Delete
 2. បងពេលដាក់ ផ្ទាំងរូបភាព ផស់ហើយ Error Functions Search នៅក្នុង Blog ថ្មីៗ របស់បង ហើយ

  ReplyDelete