របៀបដាក់របារទំនាក់ទំនង នៅចម្ហៀងប្លក់

   សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លក់នេះ ក្នុងអត្ថបទតូចមួយនេះខ្ញុំនឹង​បង្ហាញ​​ អ្នកទាំងអស់គ្នា អំពីរបៀប ដាក់របារទំនាក់ ទំនងនៅចម្ហៀងប្លក់របស់អ្នក  ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកដែលបានចូលទស្សនាប្លក់ គេបានឃើញនិងងាយស្រួលក្នុង ការទំនាក់ទំនងផងដែរ។ ប្រសិនបើធាតុក្រាហ្វិកមួយនេះជាតម្រូវ ការចាំបាច់ អ្នកអាចរៀនតម្លើងជាមួយខ្ញុំ​​នៅ ខាងក្រោមនេះតែម្តង។
១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងក្រោម <head>
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css" integrity="sha384-mzrmE5qonljUremFsqc01SB46JvROS7bZs3IO2EmfFsd15uHvIt+Y8vEf7N7fWAU" crossorigin="anonymous"/>
៤-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </head>
<style>
.tool-fixed-post{position:fixed;z-index:999;left:0;bottom:190px;background:#f90;padding:8px;border-top-right-radius:20px;border-bottom-right-radius:20px;box-shadow:0 0 80px rgba(0,0,0,.2)}
.tool-fixed-post a{position:relative;margin:5px 0;text-align:left;width:40px;height:40px;border-radius:50%;cursor:pointer}
.tool-fixed-post a:hover,.tool-fixed-post a:focus{background:rgba(255, 255, 255, 0.25)}
.tool-fixed-post i{width:40px;height:40px;line-height:40px;color:#fff;border-radius:100%;font-size:17px;text-align:center;position:relative;z-index:999;margin-right:0}
.tool-fixed-post a span{border-radius:4px;text-align:center;background:#ddd;padding:7px 15px;display:none;width:max-content;margin-left:20px;position:absolute;color:#555;font-weight:600;font-size:14.5px;z-index:999;top:0;left:40px}
.tool-fixed-post a:hover span{display:block}
.tool-fixed-post a{display:block}
.tool-fixed-post a span:before{content:"";width:0;height:0;border-style:solid;border-width:10px 11px 0 0;border-color:transparent #ddd transparent transparent;position:absolute;left:-10px;top:14px}
@media screen and (max-width:980px){
.tool-fixed-post{display:none!important}
}
</style>
៥-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>
<div id='tool-fixed'>
<div class='tool-fixed-post'>
<a href='https://www.facebook.com/rithisethtes' target='_blank' rel='nofollow'>
<i class='fab fa-facebook'></i>
<span>Facebook</span>
</a>
<a href='https://plus.google.com/+RithiSethTes' target='_blank' rel='nofollow'>
<i class='fab fa-google-plus'></i>
<span>Google Plus</span>
</a>
<a href='https://www.youtube.com/channel/UCwcCOMIcauT25vhUtkuxDIw/videos' target='_blank' rel='nofollow'>
<i class='fab fa-youtube'></i>
<span>Youtube</span>
</a>
<a href='mailto:admin@rithiseth.com' rel='nofollow'>
<i class='far fa-envelope'></i>
<span>admin@rithiseth.com</span>
</a>
<a href='callto:+85510720394' rel='nofollow'>
<i class='fas fa-mobile-alt'></i>
<span>010 720 394</span>
</a>
</div>
</div>
ចំណាំ៖ ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងកូដខាងលើទៅតាម បណ្តាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា!
៦-ចុចពាក្យ Save Theme។
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម