ផ្ទាំងយូធូបវីដេអូ ផុសឡើង និងរលត់ទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

   នៅក្នុងអត្ថបទមុន ខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញរួចមកហើយអំពីរបៀបដាក់ ផ្ទាំងរូបភាពផុសឡើង និង រលត់បាត់ទៅវិញ ដោយខ្លួនឯង។ ចំណែកងាកមកកាន់អត្ថបទមួយនេះវិញក៏មិនសូវជាខុសគ្នា ប៉ុន្មានដែរ គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នក ទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការដាក់ វីដេអូយូធូបឲផុសឡើង នៅ ពេលដែលមានគេធ្វើការបើកប្លក់របស់យើង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាមាននាទី Auto Play វីដេអូ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង រលត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែល វីដេអូត្រូវបានបញ្ចប់។
១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </head>
<style type="text/css">
.fancybox-wrap,.fancybox-skin,.fancybox-outer,.fancybox-inner,.fancybox-image,.fancybox-wrap iframe,.fancybox-wrap object,.fancybox-nav,.fancybox-nav span,.fancybox-tmp{padding:0;margin:0;border:0;outline:0;vertical-align:top}
.fancybox-wrap{position:absolute;top:0;left:0;z-index:8020}
.fancybox-skin{position:relative;background:#f9f9f9;color:#444;text-shadow:none;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px}
.fancybox-opened{z-index:8030}
.fancybox-opened .fancybox-skin{-webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,.5);-moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,.5);box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,.5)}
.fancybox-outer,.fancybox-inner{position:relative}
.fancybox-inner{overflow:hidden}
.fancybox-type-iframe .fancybox-inner{-webkit-overflow-scrolling:touch}
.fancybox-error{color:#444;font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;margin:0;padding:15px;white-space:nowrap}
.fancybox-image,.fancybox-iframe{display:block;width:100%;height:100%}
.fancybox-image{max-width:100%;max-height:100%}
#fancybox-loading,.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span{background-image:url(https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/fancybox_sprite.png)}
#fancybox-loading{position:fixed;top:50%;left:50%;margin-top:-22px;margin-left:-22px;background-position:0 -108px;opacity:.8;cursor:pointer;z-index:8060}
#fancybox-loading div{width:44px;height:44px;background:url(https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/fancybox_loading.gif) center center no-repeat}
.fancybox-close{position:absolute;top:-18px;right:-18px;width:36px;height:36px;cursor:pointer;z-index:8040}
.fancybox-nav{position:absolute;top:0;width:40%;height:100%;cursor:pointer;text-decoration:none;background:transparent url(https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/blank.gif);-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);z-index:8040}
.fancybox-prev{left:0}
.fancybox-next{right:0}
.fancybox-nav span{position:absolute;top:50%;width:36px;height:34px;margin-top:-18px;cursor:pointer;z-index:8040;visibility:hidden}
.fancybox-prev span{left:10px;background-position:0 -36px}
.fancybox-next span{right:10px;background-position:0 -72px}
.fancybox-nav:hover span{visibility:visible}
.fancybox-tmp{position:absolute;top:-99999px;left:-99999px;visibility:hidden;max-width:99999px;max-height:99999px;overflow:visible!important}
.fancybox-lock{overflow:hidden!important;width:auto}
.fancybox-lock body{overflow:hidden!important}
.fancybox-lock-test{overflow-y:hidden!important}
.fancybox-overlay{position:absolute;top:0;left:0;overflow:hidden;display:none;z-index:8010;background:url(https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/fancybox_overlay.png)}
.fancybox-overlay-fixed{position:fixed;bottom:0;right:0}
.fancybox-lock .fancybox-overlay{overflow:auto;overflow-y:scroll}
.fancybox-title{visibility:hidden;font:400 13px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;position:relative;text-shadow:none;z-index:8050}
.fancybox-opened .fancybox-title{visibility:visible}
.fancybox-title-float-wrap{position:absolute;bottom:0;right:50%;margin-bottom:-35px;z-index:8050;text-align:center}
.fancybox-title-float-wrap .child{display:inline-block;margin-right:-100%;padding:2px 20px;background:transparent;background:rgba(0,0,0,.8);-webkit-border-radius:15px;-moz-border-radius:15px;border-radius:15px;text-shadow:0 1px 2px #222;color:#FFF;font-weight:700;line-height:24px;white-space:nowrap}
.fancybox-title-outside-wrap{position:relative;margin-top:10px;color:#fff}
.fancybox-title-inside-wrap{padding-top:10px}
.fancybox-title-over-wrap{position:absolute;bottom:0;left:0;color:#fff;padding:10px;background:#000;background:rgba(0,0,0,.8)}
@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:1.5),only screen and (min--moz-device-pixel-ratio:1.5),only screen and (min-device-pixel-ratio:1.5){
 #fancybox-loading,.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span{background-image:url(https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/fancybox_sprite@2x.png);background-size:44px 152px}
 #fancybox-loading div{background-image:url(https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fancybox/2.1.5/fancybox_loading@2x.gif);background-size:24px 24px}
}
</style>
៤-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ </body>  
ចំណាំ៖ ផ្លាស់ប្តូរ Youtueb Video ID (វីដេអូដែលត្រូវផុសឡើង កន្លែងហាយឡាយនៅក្នុងកូដខាងក្រោម)
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<script src="http://www.youtube.com/player_api"></script>
 <script type="text/javascript"> 
// detect mobile devices features
var isTouchSupported = 'ontouchstart' in window,
  isTouchSupportedIE10 = navigator.userAgent.match(/Touch/i) != null;
function onPlayerReady(event) {
  if (!(isTouchSupported || isTouchSupportedIE10)) {
    // this is NOT a mobile device so autoplay   
     event.target.playVideo();
  }
}
function onPlayerStateChange(event) {
  if (event.data === 0) {
    $.fancybox.close();
  }
}
function onYouTubePlayerAPIReady() {
  $(document).ready(function () {
    $.fancybox.open({
 href: "https://www.youtube.com/embed/dZn2m1kKJiE", /*YOUR VIDEO ID*/
      helpers: {
        media: {
          youtube: {
            params: {
              autoplay: 1,
              rel: 0,
              // controls: 0,
              showinfo: 0,
              autohide: 1,
            }
          }
        },
        buttons: {}
      },
      beforeShow: function () {
        var id = $.fancybox.inner.find('iframe').attr('id');
        var player = new YT.Player(id, {
          events: {
            onReady: onPlayerReady,
            onStateChange: onPlayerStateChange
          }
        });
      }
    }); // fancybox 
  }); // ready
} // youtube API ready
</script>
</b:if>
៥-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ​ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(e,t,i,n){"use strict";var a=i("html"),s=i(e),o=i(t),r=i.fancybox=function(){r.open.apply(this,arguments)},l=navigator.userAgent.match(/msie/i),c=null,d=t.createTouch!==n,h=function(e){return e&&e.hasOwnProperty&&e instanceof i},p=function(e){return e&&"string"===i.type(e)},u=function(e){return p(e)&&e.indexOf("%")>0},f=function(e){return e&&!(e.style.overflow&&"hidden"===e.style.overflow)&&(e.clientWidth&&e.scrollWidth>e.clientWidth||e.clientHeight&&e.scrollHeight>e.clientHeight)},g=function(e,t){var i=parseInt(e,10)||0;return t&&u(e)&&(i=r.getViewport()[t]/100*i),Math.ceil(i)},m=function(e,t){return g(e,t)+"px"};i.extend(r,{version:"2.1.5",defaults:{padding:15,margin:20,width:800,height:600,minWidth:100,minHeight:100,maxWidth:9999,maxHeight:9999,pixelRatio:1,autoSize:!0,autoHeight:!1,autoWidth:!1,autoResize:!0,autoCenter:!d,fitToView:!0,aspectRatio:!1,topRatio:.5,leftRatio:.5,scrolling:"auto",wrapCSS:"",arrows:!0,closeBtn:!0,closeClick:!1,nextClick:!1,mouseWheel:!0,autoPlay:!1,playSpeed:3e3,preload:3,modal:!1,loop:!0,ajax:{dataType:"html",headers:{"X-fancyBox":!0}},iframe:{scrolling:"auto",preload:!0},swf:{wmode:"transparent",allowfullscreen:"true",allowscriptaccess:"always"},keys:{next:{13:"left",34:"up",39:"left",40:"up"},prev:{8:"right",33:"down",37:"right",38:"down"},close:[27],play:[32],toggle:[70]},direction:{next:"left",prev:"right"},scrollOutside:!0,index:0,type:null,href:null,content:null,title:null,tpl:{wrap:'<div class="fancybox-wrap" tabIndex="-1"><div class="fancybox-skin"><div class="fancybox-outer"><div class="fancybox-inner"></div></div></div></div>',image:'<img class="fancybox-image" src="{href}" alt="" />',iframe:'<iframe id="fancybox-frame{rnd}" name="fancybox-frame{rnd}" class="fancybox-iframe" frameborder="0" vspace="0" hspace="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen'+(l?' allowtransparency="true"':"")+"></iframe>",error:'<p class="fancybox-error">The requested content cannot be loaded.<br/>Please try again later.</p>',closeBtn:'<a title="Close" class="fancybox-item fancybox-close" href="javascript:;"></a>',next:'<a title="Next" class="fancybox-nav fancybox-next" href="javascript:;"><span></span></a>',prev:'<a title="Previous" class="fancybox-nav fancybox-prev" href="javascript:;"><span></span></a>'},openEffect:"fade",openSpeed:250,openEasing:"swing",openOpacity:!0,openMethod:"zoomIn",closeEffect:"fade",closeSpeed:250,closeEasing:"swing",closeOpacity:!0,closeMethod:"zoomOut",nextEffect:"elastic",nextSpeed:250,nextEasing:"swing",nextMethod:"changeIn",prevEffect:"elastic",prevSpeed:250,prevEasing:"swing",prevMethod:"changeOut",helpers:{overlay:!0,title:!0},onCancel:i.noop,beforeLoad:i.noop,afterLoad:i.noop,beforeShow:i.noop,afterShow:i.noop,beforeChange:i.noop,beforeClose:i.noop,afterClose:i.noop},group:{},opts:{},previous:null,coming:null,current:null,isActive:!1,isOpen:!1,isOpened:!1,wrap:null,skin:null,outer:null,inner:null,player:{timer:null,isActive:!1},ajaxLoad:null,imgPreload:null,transitions:{},helpers:{},open:function(e,t){return e&&(i.isPlainObject(t)||(t={}),!1!==r.close(!0))?(i.isArray(e)||(e=h(e)?i(e).get():[e]),i.each(e,function(a,s){var o,l,c,d,u,f,g,m={};"object"===i.type(s)&&(s.nodeType&&(s=i(s)),h(s)?(m={href:s.data("fancybox-href")||s.attr("href"),title:s.data("fancybox-title")||s.attr("title"),isDom:!0,element:s},i.metadata&&i.extend(!0,m,s.metadata())):m=s),o=t.href||m.href||(p(s)?s:null),l=t.title!==n?t.title:m.title||"",c=t.content||m.content,d=c?"html":t.type||m.type,!d&&m.isDom&&(d=s.data("fancybox-type"),d||(u=s.prop("class").match(/fancybox\.(\w+)/),d=u?u[1]:null)),p(o)&&(d||(r.isImage(o)?d="image":r.isSWF(o)?d="swf":"#"===o.charAt(0)?d="inline":p(s)&&(d="html",c=s)),"ajax"===d&&(f=o.split(/\s+/,2),o=f.shift(),g=f.shift())),c||("inline"===d?o?c=i(p(o)?o.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/,""):o):m.isDom&&(c=s):"html"===d?c=o:d||o||!m.isDom||(d="inline",c=s)),i.extend(m,{href:o,type:d,content:c,title:l,selector:g}),e[a]=m}),r.opts=i.extend(!0,{},r.defaults,t),t.keys!==n&&(r.opts.keys=t.keys?i.extend({},r.defaults.keys,t.keys):!1),r.group=e,r._start(r.opts.index)):void 0},cancel:function(){var e=r.coming;e&&!1!==r.trigger("onCancel")&&(r.hideLoading(),r.ajaxLoad&&r.ajaxLoad.abort(),r.ajaxLoad=null,r.imgPreload&&(r.imgPreload.onload=r.imgPreload.onerror=null),e.wrap&&e.wrap.stop(!0,!0).trigger("onReset").remove(),r.coming=null,r.current||r._afterZoomOut(e))},close:function(e){r.cancel(),!1!==r.trigger("beforeClose")&&(r.unbindEvents(),r.isActive&&(r.isOpen&&e!==!0?(r.isOpen=r.isOpened=!1,r.isClosing=!0,i(".fancybox-item, .fancybox-nav").remove(),r.wrap.stop(!0,!0).removeClass("fancybox-opened"),r.transitions[r.current.closeMethod]()):(i(".fancybox-wrap").stop(!0).trigger("onReset").remove(),r._afterZoomOut())))},play:function(e){var t=function(){clearTimeout(r.player.timer)},i=function(){t(),r.current&&r.player.isActive&&(r.player.timer=setTimeout(r.next,r.current.playSpeed))},n=function(){t(),o.unbind(".player"),r.player.isActive=!1,r.trigger("onPlayEnd")},a=function(){r.current&&(r.current.loop||r.current.index<r.group.length-1)&&(r.player.isActive=!0,o.bind({"onCancel.player beforeClose.player":n,"onUpdate.player":i,"beforeLoad.player":t}),i(),r.trigger("onPlayStart"))};e===!0||!r.player.isActive&&e!==!1?a():n()},next:function(e){var t=r.current;t&&(p(e)||(e=t.direction.next),r.jumpto(t.index+1,e,"next"))},prev:function(e){var t=r.current;t&&(p(e)||(e=t.direction.prev),r.jumpto(t.index-1,e,"prev"))},jumpto:function(e,t,i){var a=r.current;a&&(e=g(e),r.direction=t||a.direction[e>=a.index?"next":"prev"],r.router=i||"jumpto",a.loop&&(0>e&&(e=a.group.length+e%a.group.length),e%=a.group.length),a.group[e]!==n&&(r.cancel(),r._start(e)))},reposition:function(e,t){var n,a=r.current,s=a?a.wrap:null;s&&(n=r._getPosition(t),e&&"scroll"===e.type?(delete n.position,s.stop(!0,!0).animate(n,200)):(s.css(n),a.pos=i.extend({},a.dim,n)))},update:function(e){var t=e&&e.type,i=!t||"orientationchange"===t;i&&(clearTimeout(c),c=null),r.isOpen&&!c&&(c=setTimeout(function(){var n=r.current;n&&!r.isClosing&&(r.wrap.removeClass("fancybox-tmp"),(i||"load"===t||"resize"===t&&n.autoResize)&&r._setDimension(),"scroll"===t&&n.canShrink||r.reposition(e),r.trigger("onUpdate"),c=null)},i&&!d?0:300))},toggle:function(e){r.isOpen&&(r.current.fitToView="boolean"===i.type(e)?e:!r.current.fitToView,d&&(r.wrap.removeAttr("style").addClass("fancybox-tmp"),r.trigger("onUpdate")),r.update())},hideLoading:function(){o.unbind(".loading"),i("#fancybox-loading").remove()},showLoading:function(){var e,t;r.hideLoading(),e=i('<div id="fancybox-loading"><div></div></div>').click(r.cancel).appendTo("body"),o.bind("keydown.loading",function(e){27===(e.which||e.keyCode)&&(e.preventDefault(),r.cancel())}),r.defaults.fixed||(t=r.getViewport(),e.css({position:"absolute",top:.5*t.h+t.y,left:.5*t.w+t.x}))},getViewport:function(){var t=r.current&&r.current.locked||!1,i={x:s.scrollLeft(),y:s.scrollTop()};return t?(i.w=t[0].clientWidth,i.h=t[0].clientHeight):(i.w=d&&e.innerWidth?e.innerWidth:s.width(),i.h=d&&e.innerHeight?e.innerHeight:s.height()),i},unbindEvents:function(){r.wrap&&h(r.wrap)&&r.wrap.unbind(".fb"),o.unbind(".fb"),s.unbind(".fb")},bindEvents:function(){var e,t=r.current;t&&(s.bind("orientationchange.fb"+(d?"":" resize.fb")+(t.autoCenter&&!t.locked?" scroll.fb":""),r.update),e=t.keys,e&&o.bind("keydown.fb",function(a){var s=a.which||a.keyCode,o=a.target||a.srcElement;return 27===s&&r.coming?!1:(a.ctrlKey||a.altKey||a.shiftKey||a.metaKey||o&&(o.type||i(o).is("[contenteditable]"))||i.each(e,function(e,o){return t.group.length>1&&o[s]!==n?(r[e](o[s]),a.preventDefault(),!1):i.inArray(s,o)>-1?(r[e](),a.preventDefault(),!1):void 0}),void 0)}),i.fn.mousewheel&&t.mouseWheel&&r.wrap.bind("mousewheel.fb",function(e,n,a,s){for(var o=e.target||null,l=i(o),c=!1;l.length&&!(c||l.is(".fancybox-skin")||l.is(".fancybox-wrap"));)c=f(l[0]),l=i(l).parent();0===n||c||r.group.length>1&&!t.canShrink&&(s>0||a>0?r.prev(s>0?"down":"left"):(0>s||0>a)&&r.next(0>s?"up":"right"),e.preventDefault())}))},trigger:function(e,t){var n,a=t||r.coming||r.current;if(a){if(i.isFunction(a[e])&&(n=a[e].apply(a,Array.prototype.slice.call(arguments,1))),n===!1)return!1;a.helpers&&i.each(a.helpers,function(t,n){n&&r.helpers[t]&&i.isFunction(r.helpers[t][e])&&r.helpers[t][e](i.extend(!0,{},r.helpers[t].defaults,n),a)}),o.trigger(e)}},isImage:function(e){return p(e)&&e.match(/(^data:image\/.*,)|(\.(jp(e|g|eg)|gif|png|bmp|webp|svg)((\?|#).*)?$)/i)},isSWF:function(e){return p(e)&&e.match(/\.(swf)((\?|#).*)?$/i)},_start:function(e){var t,n,a,s,o,l={};if(e=g(e),t=r.group[e]||null,!t)return!1;if(l=i.extend(!0,{},r.opts,t),s=l.margin,o=l.padding,"number"===i.type(s)&&(l.margin=[s,s,s,s]),"number"===i.type(o)&&(l.padding=[o,o,o,o]),l.modal&&i.extend(!0,l,{closeBtn:!1,closeClick:!1,nextClick:!1,arrows:!1,mouseWheel:!1,keys:null,helpers:{overlay:{closeClick:!1}}}),l.autoSize&&(l.autoWidth=l.autoHeight=!0),"auto"===l.width&&(l.autoWidth=!0),"auto"===l.height&&(l.autoHeight=!0),l.group=r.group,l.index=e,r.coming=l,!1===r.trigger("beforeLoad"))return r.coming=null,void 0;if(a=l.type,n=l.href,!a)return r.coming=null,r.current&&r.router&&"jumpto"!==r.router?(r.current.index=e,r[r.router](r.direction)):!1;if(r.isActive=!0,("image"===a||"swf"===a)&&(l.autoHeight=l.autoWidth=!1,l.scrolling="visible"),"image"===a&&(l.aspectRatio=!0),"iframe"===a&&d&&(l.scrolling="scroll"),l.wrap=i(l.tpl.wrap).addClass("fancybox-"+(d?"mobile":"desktop")+" fancybox-type-"+a+" fancybox-tmp "+l.wrapCSS).appendTo(l.parent||"body"),i.extend(l,{skin:i(".fancybox-skin",l.wrap),outer:i(".fancybox-outer",l.wrap),inner:i(".fancybox-inner",l.wrap)}),i.each(["Top","Right","Bottom","Left"],function(e,t){l.skin.css("padding"+t,m(l.padding[e]))}),r.trigger("onReady"),"inline"===a||"html"===a){if(!l.content||!l.content.length)return r._error("content")}else if(!n)return r._error("href");"image"===a?r._loadImage():"ajax"===a?r._loadAjax():"iframe"===a?r._loadIframe():r._afterLoad()},_error:function(e){i.extend(r.coming,{type:"html",autoWidth:!0,autoHeight:!0,minWidth:0,minHeight:0,scrolling:"no",hasError:e,content:r.coming.tpl.error}),r._afterLoad()},_loadImage:function(){var e=r.imgPreload=new Image;e.onload=function(){this.onload=this.onerror=null,r.coming.width=this.width/r.opts.pixelRatio,r.coming.height=this.height/r.opts.pixelRatio,r._afterLoad()},e.onerror=function(){this.onload=this.onerror=null,r._error("image")},e.src=r.coming.href,e.complete!==!0&&r.showLoading()},_loadAjax:function(){var e=r.coming;r.showLoading(),r.ajaxLoad=i.ajax(i.extend({},e.ajax,{url:e.href,error:function(e,t){r.coming&&"abort"!==t?r._error("ajax",e):r.hideLoading()},success:function(t,i){"success"===i&&(e.content=t,r._afterLoad())}}))},_loadIframe:function(){var e=r.coming,t=i(e.tpl.iframe.replace(/\{rnd\}/g,(new Date).getTime())).attr("scrolling",d?"auto":e.iframe.scrolling).attr("src",e.href);i(e.wrap).bind("onReset",function(){try{i(this).find("iframe").hide().attr("src","//about:blank").end().empty()}catch(e){}}),e.iframe.preload&&(r.showLoading(),t.one("load",function(){i(this).data("ready",1),d||i(this).bind("load.fb",r.update),i(this).parents(".fancybox-wrap").width("100%").removeClass("fancybox-tmp").show(),r._afterLoad()})),e.content=t.appendTo(e.inner),e.iframe.preload||r._afterLoad()},_preloadImages:function(){var e,t,i=r.group,n=r.current,a=i.length,s=n.preload?Math.min(n.preload,a-1):0;for(t=1;s>=t;t+=1)e=i[(n.index+t)%a],"image"===e.type&&e.href&&((new Image).src=e.href)},_afterLoad:function(){var e,t,n,a,s,o,l=r.coming,c=r.current,d="fancybox-placeholder";if(r.hideLoading(),l&&r.isActive!==!1){if(!1===r.trigger("afterLoad",l,c))return l.wrap.stop(!0).trigger("onReset").remove(),r.coming=null,void 0;switch(c&&(r.trigger("beforeChange",c),c.wrap.stop(!0).removeClass("fancybox-opened").find(".fancybox-item, .fancybox-nav").remove()),r.unbindEvents(),e=l,t=l.content,n=l.type,a=l.scrolling,i.extend(r,{wrap:e.wrap,skin:e.skin,outer:e.outer,inner:e.inner,current:e,previous:c}),s=e.href,n){case"inline":case"ajax":case"html":e.selector?t=i("<div>").html(t).find(e.selector):h(t)&&(t.data(d)||t.data(d,i('<div class="'+d+'"></div>').insertAfter(t).hide()),t=t.show().detach(),e.wrap.bind("onReset",function(){i(this).find(t).length&&t.hide().replaceAll(t.data(d)).data(d,!1)}));break;case"image":t=e.tpl.image.replace("{href}",s);break;case"swf":t='<object id="fancybox-swf" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="'+s+'"></param>',o="",i.each(e.swf,function(e,i){t+='<param name="'+e+'" value="'+i+'"></param>',o+=" "+e+'="'+i+'"'}),t+='<embed src="'+s+'" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"'+o+"></embed></object>"}h(t)&&t.parent().is(e.inner)||e.inner.append(t),r.trigger("beforeShow"),e.inner.css("overflow","yes"===a?"scroll":"no"===a?"hidden":a),r._setDimension(),r.reposition(),r.isOpen=!1,r.coming=null,r.bindEvents(),r.isOpened?c.prevMethod&&r.transitions[c.prevMethod]():i(".fancybox-wrap").not(e.wrap).stop(!0).trigger("onReset").remove(),r.transitions[r.isOpened?e.nextMethod:e.openMethod](),r._preloadImages()}},_setDimension:function(){var e,t,n,a,s,o,l,c,d,h,p,f,v,w,b,y=r.getViewport(),x=0,_=!1,k=!1,j=r.wrap,C=r.skin,I=r.inner,T=r.current,S=T.width,W=T.height,H=T.minWidth,L=T.minHeight,D=T.maxWidth,A=T.maxHeight,P=T.scrolling,B=T.scrollOutside?T.scrollbarWidth:0,M=T.margin,R=g(M[1]+M[3]),O=g(M[0]+M[2]);if(j.add(C).add(I).width("auto").height("auto").removeClass("fancybox-tmp"),e=g(C.outerWidth(!0)-C.width()),t=g(C.outerHeight(!0)-C.height()),n=R+e,a=O+t,s=u(S)?(y.w-n)*g(S)/100:S,o=u(W)?(y.h-a)*g(W)/100:W,"iframe"===T.type){if(w=T.content,T.autoHeight&&1===w.data("ready"))try{w[0].contentWindow.document.location&&(I.width(s).height(9999),b=w.contents().find("body"),B&&b.css("overflow-x","hidden"),o=b.outerHeight(!0))}catch(E){}}else(T.autoWidth||T.autoHeight)&&(I.addClass("fancybox-tmp"),T.autoWidth||I.width(s),T.autoHeight||I.height(o),T.autoWidth&&(s=I.width()),T.autoHeight&&(o=I.height()),I.removeClass("fancybox-tmp"));if(S=g(s),W=g(o),d=s/o,H=g(u(H)?g(H,"w")-n:H),D=g(u(D)?g(D,"w")-n:D),L=g(u(L)?g(L,"h")-a:L),A=g(u(A)?g(A,"h")-a:A),l=D,c=A,T.fitToView&&(D=Math.min(y.w-n,D),A=Math.min(y.h-a,A)),f=y.w-R,v=y.h-O,T.aspectRatio?(S>D&&(S=D,W=g(S/d)),W>A&&(W=A,S=g(W*d)),H>S&&(S=H,W=g(S/d)),L>W&&(W=L,S=g(W*d))):(S=Math.max(H,Math.min(S,D)),T.autoHeight&&"iframe"!==T.type&&(I.width(S),W=I.height()),W=Math.max(L,Math.min(W,A))),T.fitToView)if(I.width(S).height(W),j.width(S+e),h=j.width(),p=j.height(),T.aspectRatio)for(;(h>f||p>v)&&S>H&&W>L&&!(x++>19);)W=Math.max(L,Math.min(A,W-10)),S=g(W*d),H>S&&(S=H,W=g(S/d)),S>D&&(S=D,W=g(S/d)),I.width(S).height(W),j.width(S+e),h=j.width(),p=j.height();else S=Math.max(H,Math.min(S,S-(h-f))),W=Math.max(L,Math.min(W,W-(p-v)));B&&"auto"===P&&o>W&&f>S+e+B&&(S+=B),I.width(S).height(W),j.width(S+e),h=j.width(),p=j.height(),_=(h>f||p>v)&&S>H&&W>L,k=T.aspectRatio?l>S&&c>W&&s>S&&o>W:(l>S||c>W)&&(s>S||o>W),i.extend(T,{dim:{width:m(h),height:m(p)},origWidth:s,origHeight:o,canShrink:_,canExpand:k,wPadding:e,hPadding:t,wrapSpace:p-C.outerHeight(!0),skinSpace:C.height()-W}),!w&&T.autoHeight&&W>L&&A>W&&!k&&I.height("auto")},_getPosition:function(e){var t=r.current,i=r.getViewport(),n=t.margin,a=r.wrap.width()+n[1]+n[3],s=r.wrap.height()+n[0]+n[2],o={position:"absolute",top:n[0],left:n[3]};return t.autoCenter&&t.fixed&&!e&&s<=i.h&&a<=i.w?o.position="fixed":t.locked||(o.top+=i.y,o.left+=i.x),o.top=m(Math.max(o.top,o.top+(i.h-s)*t.topRatio)),o.left=m(Math.max(o.left,o.left+(i.w-a)*t.leftRatio)),o},_afterZoomIn:function(){var e=r.current;e&&(r.isOpen=r.isOpened=!0,r.wrap.css("overflow","visible").addClass("fancybox-opened"),r.update(),(e.closeClick||e.nextClick&&r.group.length>1)&&r.inner.css("cursor","pointer").bind("click.fb",function(t){i(t.target).is("a")||i(t.target).parent().is("a")||(t.preventDefault(),r[e.closeClick?"close":"next"]())}),e.closeBtn&&i(e.tpl.closeBtn).appendTo(r.skin).bind("click.fb",function(e){e.preventDefault(),r.close()}),e.arrows&&r.group.length>1&&((e.loop||e.index>0)&&i(e.tpl.prev).appendTo(r.outer).bind("click.fb",r.prev),(e.loop||e.index<r.group.length-1)&&i(e.tpl.next).appendTo(r.outer).bind("click.fb",r.next)),r.trigger("afterShow"),e.loop||e.index!==e.group.length-1?r.opts.autoPlay&&!r.player.isActive&&(r.opts.autoPlay=!1,r.play()):r.play(!1))},_afterZoomOut:function(e){e=e||r.current,i(".fancybox-wrap").trigger("onReset").remove(),i.extend(r,{group:{},opts:{},router:!1,current:null,isActive:!1,isOpened:!1,isOpen:!1,isClosing:!1,wrap:null,skin:null,outer:null,inner:null}),r.trigger("afterClose",e)}}),r.transitions={getOrigPosition:function(){var e=r.current,t=e.element,i=e.orig,n={},a=50,s=50,o=e.hPadding,l=e.wPadding,c=r.getViewport();return!i&&e.isDom&&t.is(":visible")&&(i=t.find("img:first"),i.length||(i=t)),h(i)?(n=i.offset(),i.is("img")&&(a=i.outerWidth(),s=i.outerHeight())):(n.top=c.y+(c.h-s)*e.topRatio,n.left=c.x+(c.w-a)*e.leftRatio),("fixed"===r.wrap.css("position")||e.locked)&&(n.top-=c.y,n.left-=c.x),n={top:m(n.top-o*e.topRatio),left:m(n.left-l*e.leftRatio),width:m(a+l),height:m(s+o)}},step:function(e,t){var i,n,a,s=t.prop,o=r.current,l=o.wrapSpace,c=o.skinSpace;("width"===s||"height"===s)&&(i=t.end===t.start?1:(e-t.start)/(t.end-t.start),r.isClosing&&(i=1-i),n="width"===s?o.wPadding:o.hPadding,a=e-n,r.skin[s](g("width"===s?a:a-l*i)),r.inner[s](g("width"===s?a:a-l*i-c*i)))},zoomIn:function(){var e=r.current,t=e.pos,n=e.openEffect,a="elastic"===n,s=i.extend({opacity:1},t);delete s.position,a?(t=this.getOrigPosition(),e.openOpacity&&(t.opacity=.1)):"fade"===n&&(t.opacity=.1),r.wrap.css(t).animate(s,{duration:"none"===n?0:e.openSpeed,easing:e.openEasing,step:a?this.step:null,complete:r._afterZoomIn})},zoomOut:function(){var e=r.current,t=e.closeEffect,i="elastic"===t,n={opacity:.1};i&&(n=this.getOrigPosition(),e.closeOpacity&&(n.opacity=.1)),r.wrap.animate(n,{duration:"none"===t?0:e.closeSpeed,easing:e.closeEasing,step:i?this.step:null,complete:r._afterZoomOut})},changeIn:function(){var e,t=r.current,i=t.nextEffect,n=t.pos,a={opacity:1},s=r.direction,o=200;n.opacity=.1,"elastic"===i&&(e="down"===s||"up"===s?"top":"left","down"===s||"right"===s?(n[e]=m(g(n[e])-o),a[e]="+="+o+"px"):(n[e]=m(g(n[e])+o),a[e]="-="+o+"px")),"none"===i?r._afterZoomIn():r.wrap.css(n).animate(a,{duration:t.nextSpeed,easing:t.nextEasing,complete:r._afterZoomIn})},changeOut:function(){var e=r.previous,t=e.prevEffect,n={opacity:.1},a=r.direction,s=200;"elastic"===t&&(n["down"===a||"up"===a?"top":"left"]=("up"===a||"left"===a?"-":"+")+"="+s+"px"),e.wrap.animate(n,{duration:"none"===t?0:e.prevSpeed,easing:e.prevEasing,complete:function(){i(this).trigger("onReset").remove()}})}},r.helpers.overlay={defaults:{closeClick:!0,speedOut:200,showEarly:!0,css:{},locked:!d,fixed:!0},overlay:null,fixed:!1,el:i("html"),create:function(e){e=i.extend({},this.defaults,e),this.overlay&&this.close(),this.overlay=i('<div class="fancybox-overlay"></div>').appendTo(r.coming?r.coming.parent:e.parent),this.fixed=!1,e.fixed&&r.defaults.fixed&&(this.overlay.addClass("fancybox-overlay-fixed"),this.fixed=!0)},open:function(e){var t=this;e=i.extend({},this.defaults,e),this.overlay?this.overlay.unbind(".overlay").width("auto").height("auto"):this.create(e),this.fixed||(s.bind("resize.overlay",i.proxy(this.update,this)),this.update()),e.closeClick&&this.overlay.bind("click.overlay",function(e){return i(e.target).hasClass("fancybox-overlay")?(r.isActive?r.close():t.close(),!1):void 0}),this.overlay.css(e.css).show()},close:function(){var e,t;s.unbind("resize.overlay"),this.el.hasClass("fancybox-lock")&&(i(".fancybox-margin").removeClass("fancybox-margin"),e=s.scrollTop(),t=s.scrollLeft(),this.el.removeClass("fancybox-lock"),s.scrollTop(e).scrollLeft(t)),i(".fancybox-overlay").remove().hide(),i.extend(this,{overlay:null,fixed:!1})},update:function(){var e,i="100%";this.overlay.width(i).height("100%"),l?(e=Math.max(t.documentElement.offsetWidth,t.body.offsetWidth),o.width()>e&&(i=o.width())):o.width()>s.width()&&(i=o.width()),this.overlay.width(i).height(o.height())},onReady:function(e,t){var n=this.overlay;i(".fancybox-overlay").stop(!0,!0),n||this.create(e),e.locked&&this.fixed&&t.fixed&&(n||(this.margin=o.height()>s.height()?i("html").css("margin-right").replace("px",""):!1),t.locked=this.overlay.append(t.wrap),t.fixed=!1),e.showEarly===!0&&this.beforeShow.apply(this,arguments)},beforeShow:function(e,t){var n,a;t.locked&&(this.margin!==!1&&(i("*").filter(function(){return"fixed"===i(this).css("position")&&!i(this).hasClass("fancybox-overlay")&&!i(this).hasClass("fancybox-wrap")}).addClass("fancybox-margin"),this.el.addClass("fancybox-margin")),n=s.scrollTop(),a=s.scrollLeft(),this.el.addClass("fancybox-lock"),s.scrollTop(n).scrollLeft(a)),this.open(e)},onUpdate:function(){this.fixed||this.update()},afterClose:function(e){this.overlay&&!r.coming&&this.overlay.fadeOut(e.speedOut,i.proxy(this.close,this))}},r.helpers.title={defaults:{type:"float",position:"bottom"},beforeShow:function(e){var t,n,a=r.current,s=a.title,o=e.type;if(i.isFunction(s)&&(s=s.call(a.element,a)),p(s)&&""!==i.trim(s)){switch(t=i('<div class="fancybox-title fancybox-title-'+o+'-wrap">'+s+"</div>"),o){case"inside":n=r.skin;break;case"outside":n=r.wrap;break;case"over":n=r.inner;break;default:n=r.skin,t.appendTo("body"),l&&t.width(t.width()),t.wrapInner('<span class="child"></span>'),r.current.margin[2]+=Math.abs(g(t.css("margin-bottom")))}t["top"===e.position?"prependTo":"appendTo"](n)}}},i.fn.fancybox=function(e){var t,n=i(this),a=this.selector||"",s=function(s){var o,l,c=i(this).blur(),d=t;s.ctrlKey||s.altKey||s.shiftKey||s.metaKey||c.is(".fancybox-wrap")||(o=e.groupAttr||"data-fancybox-group",l=c.attr(o),l||(o="rel",l=c.get(0)[o]),l&&""!==l&&"nofollow"!==l&&(c=a.length?i(a):n,c=c.filter("["+o+'="'+l+'"]'),d=c.index(this)),e.index=d,r.open(c,e)!==!1&&s.preventDefault())};return e=e||{},t=e.index||0,a&&e.live!==!1?o.undelegate(a,"click.fb-start").delegate(a+":not('.fancybox-item, .fancybox-nav')","click.fb-start",s):n.unbind("click.fb-start").bind("click.fb-start",s),this.filter("[data-fancybox-start=1]").trigger("click"),this},o.ready(function(){var t,s;i.scrollbarWidth===n&&(i.scrollbarWidth=function(){var e=i('<div style="width:50px;height:50px;overflow:auto"><div/></div>').appendTo("body"),t=e.children(),n=t.innerWidth()-t.height(99).innerWidth();return e.remove(),n}),i.support.fixedPosition===n&&(i.support.fixedPosition=function(){var e=i('<div style="position:fixed;top:20px;"></div>').appendTo("body"),t=20===e[0].offsetTop||15===e[0].offsetTop;return e.remove(),t}()),i.extend(r.defaults,{scrollbarWidth:i.scrollbarWidth(),fixed:i.support.fixedPosition,parent:i("body")}),t=i(e).width(),a.addClass("fancybox-lock-test"),s=i(e).width(),a.removeClass("fancybox-lock-test"),i("<style type='text/css'>.fancybox-margin{margin-right:"+(s-t)+"px;}</style>").appendTo("head")})}(window,document,jQuery);

!function(e){"use strict";var a=function(a,t,o){return o=o||"","object"===e.type(o)&&(o=e.param(o,!0)),e.each(t,function(e,t){a=a.replace("$"+e,t||"")}),o.length&&(a+=(a.indexOf("?")>0?"&":"?")+o),a};e.fancybox.helpers.media={defaults:{youtube:{matcher:/(youtube\.com|youtu\.be|youtube-nocookie\.com)\/(watch\?v=|v\/|u\/|embed\/?)?(videoseries\?list=(.*)|[\w-]{11}|\?listType=(.*)&list=(.*)).*/i,params:{autoplay:1,autohide:1,fs:1,rel:0,hd:1,wmode:"opaque",enablejsapi:1},type:"iframe",url:"//www.youtube.com/embed/$3"},vimeo:{matcher:/(?:vimeo(?:pro)?.com)\/(?:[^\d]+)?(\d+)(?:.*)/,params:{autoplay:1,hd:1,show_title:1,show_byline:1,show_portrait:0,fullscreen:1},type:"iframe",url:"//player.vimeo.com/video/$1"},metacafe:{matcher:/metacafe.com\/(?:watch|fplayer)\/([\w\-]{1,10})/,params:{autoPlay:"yes"},type:"swf",url:function(a,t,o){return o.swf.flashVars="playerVars="+e.param(t,!0),"//www.metacafe.com/fplayer/"+a[1]+"/.swf"}},dailymotion:{matcher:/dailymotion.com\/video\/(.*)\/?(.*)/,params:{additionalInfos:0,autoStart:1},type:"swf",url:"//www.dailymotion.com/swf/video/$1"},twitvid:{matcher:/twitvid\.com\/([a-zA-Z0-9_\-\?\=]+)/i,params:{autoplay:0},type:"iframe",url:"//www.twitvid.com/embed.php?guid=$1"},twitpic:{matcher:/twitpic\.com\/(?!(?:place|photos|events)\/)([a-zA-Z0-9\?\=\-]+)/i,type:"image",url:"//twitpic.com/show/full/$1/"},instagram:{matcher:/(instagr\.am|instagram\.com)\/p\/([a-zA-Z0-9_\-]+)\/?/i,type:"image",url:"//$1/p/$2/media/?size=l"},google_maps:{matcher:/maps\.google\.([a-z]{2,3}(\.[a-z]{2})?)\/(\?ll=|maps\?)(.*)/i,type:"iframe",url:function(e){return"//maps.google."+e[1]+"/"+e[3]+e[4]+"&output="+(e[4].indexOf("layer=c")>0?"svembed":"embed")}}},beforeLoad:function(t,o){var i,r,m,l,c=o.href||"",p=!1;for(i in t)if(t.hasOwnProperty(i)&&(r=t[i],m=c.match(r.matcher))){p=r.type,l=e.extend(!0,{},r.params,o[i]||(e.isPlainObject(t[i])?t[i].params:null)),c="function"===e.type(r.url)?r.url.call(this,m,l,o):a(r.url,m,l);break}p&&(o.href=c,o.type=p,o.autoHeight=!1)}}}(jQuery);
//]]>
</script>
៦-ចុចពាក្យ Save Theme។
*កំណត់សម្គាល់៖ នៅលើ Browser Google Chrome វីដេអូមិន Auto Play ឡើយ ដើម្បីឲវា Auto Play អ្នកត្រូវ៖
- ចម្លងអក្សរនេះ chrome://flags/#autoplay-policy បញ្ចូលទៅកាន់ Address Bar បន្ទាប់មកចុច Enter
- ត្រង់កន្លែង Autoplay policy ប្តូរពី Default ទៅជា No user gesture is required. បន្ទាប់មកចុច RELAUNCH NOW ដើម្បីធ្វើការ Restart Google Chrome Browser
- បន្ទាប់ពី Restart រួច អ្នកនឹងអាចមើល វីដេអូផុសឡើង ជាលក្ខណៈ Auto Play បានជាក់ជាមិន​ខាន។
សូមអរគុណ! ជួបគ្នានៅគន្លឹះក្រោយៗបន្តទៀត៕

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម