ដាក់អក្សរសិប្បនិម្មិត នៅលើរូបភាពនៃ Blog Post

   សួស្តី!ប្រិយ៍មិត្តជាទីមេត្រី វិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មី ក្នុងថ្ងៃនេះមាន គន្លឹះតូចមួយគឺរបៀបក្នុងការ ដាក់អក្សរ សិប្បិនិម្មិត នៅលើរូបភាពនៃ Blog Post មានន័យថា រាល់រូបភាពទាំងអស់ដែលមាននៅ ក្នុង Blog Post នឹងមាន អក្សរនៅពីខាងលើរូបភាពទាំងអស់នោះ ប្រសិនបើអ្នកចង់តម្លើងអាចតាម ដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា។
១-សូមចូលទៅកាន់គណនីប្លក់របស់អ្នក
២-ចូលទៅកាន់ Theme បន្ទាប់មក Edit HTML
៣-ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់ពីខាងលើ​ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(t,e,i){"use strict";function a(e,i){this.element=e,this.settings=t.extend({},r,i),this._defaults=r,this._name=n,this.init()}var n="watermark",r={path:"+data:blog.postImageUrl+",text:"",textWidth:130,textSize:13,textColor:"white",textBg:"rgba(0, 0, 0, 0.4)",gravity:"se",opacity:.7,margin:10,outputWidth:"auto",outputHeight:"auto",outputType:"jpeg",done:function(t){this.src=t},fail:function(){},always:function(){}};t.extend(a.prototype,{init:function(){var e=this,i=e.element,a=e.settings,n={imgurl:a.path,type:"png",cross:!0},r={imgurl:i.src,cross:!0,type:a.outputType,width:a.outputWidth,height:a.outputHeight};0===a.path.search(/data:image\/(png|jpg|jpeg|gif);base64,/)&&(n.cross=!1),0===i.src.search(/data:image\/(png|jpg|jpeg|gif);base64,/)&&(r.cross=!1);var h=t.Deferred();t.when(h).done(function(t){r.wmObj=t,e.imgurltodata(r,function(t){a.done.call(i,t),a.always.call(i,t)})}),""!==a.text&&(n.imgurl=e.textwatermark(),n.cross=!1),e.imgurltodata(n,function(t){h.resolve(t)})},textwatermark:function(){var t=this,e=t.settings,a=i.createElement("CANVAS"),n=a.getContext("2d"),r=e.textWidth,h=e.textSize+8;return a.width=r,a.height=h,n.fillStyle=e.textBg,n.fillRect(0,0,r,h),n.fillStyle=e.textColor,n.textAlign="center",n.font="500 "+e.textSize+"px Sans-serif",n.fillText(e.text,r/2,e.textSize+2),a.toDataURL()},imgurltodata:function(t,e){var a=this,n=a.settings,r=a.element,h=new Image;t.cross&&(h.crossOrigin="Anonymous"),h.onload=function(){var a,r=i.createElement("CANVAS"),h=r.getContext("2d"),s=this.width,o=this.height;if(t.wmObj&&("auto"!==t.width&&"auto"===t.height&&t.width<s?(o=o/s*t.width,s=t.width):"auto"===t.width&&"auto"!==t.height&&t.height<o?(s=s/o*t.height,o=t.height):"auto"!==t.width&&"auto"!==t.height&&t.width<s&&t.height<o&&(s=t.width,o=t.height)),"w"!==n.gravity&&"e"!==n.gravity||t.wmObj?(r.width=s,r.height=o,a=0):(r.width=o,r.height=s,a=-o,h.rotate(90*Math.PI/180)),"jpeg"===t.type&&(h.fillStyle="#ffffff",h.fillRect(0,0,s,o)),h.drawImage(this,0,a,s,o),t.wmObj){var g=n.opacity;g>0&&1>g&&(h.globalAlpha=n.opacity);var c,l,u=t.wmObj.width,w=t.wmObj.height,f=n.margin;switch(n.gravity){case"nw":c=f,l=f;break;case"n":c=s/2-u/2,l=f;break;case"ne":c=s-u-f,l=f;break;case"w":c=f,l=o/2-w/2;break;case"e":c=s-u-f,l=o/2-w/2;break;case"sw":c=f,l=o-w-f;break;case"s":c=s/2-u/2,l=o-w-f;break;default:c=s-u-f,l=o-w-f}h.drawImage(t.wmObj,c,l,u,w)}var d=r.toDataURL("image/"+t.type);if("function"==typeof e)if(t.wmObj)e(d);else{var m=new Image;m.src=d,e(m)}r=null},h.onerror=function(){return n.fail.call(this,this.src),n.always.call(r,this.src),!1},h.src=t.imgurl}}),t.fn[n]=function(e){return this.each(function(){t.data(this,"plugin_"+n)||t.data(this,"plugin_"+n,new a(this,e))})}}(jQuery,window,document);
$(function() {
  $(".separator img")
    .watermark({
      text: "@ Khmer Blogger"
      , textWidth: 130
      , textColor: "#fff"
      , textBg: "rgba(0,0,0,0.5)"
      , gravity: "ns"
      , opacity: 1
      , margin: 5
    })
});
//]]>
</script>
បញ្ជាក់៖ ផ្លាស់ប្តូរ @ Khmer Blogger ហាយឡាយនៅក្នុងកូដខាងលើ ទៅជាអក្សរដែលអ្នក ពេញចិត្ត។
៤-ចុចពាក្យ Save Theme។

មានចម្ងល់បញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម

*